לפרטים ולהזמנות חייגו:
077-7066960
המומחים
למז”חים

תקנות התקנת מז"חים

משרד הבריאות
שירותי בריאות הציבור
המחלקה לבריאות הסביבה, ירושלים

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) (תיקון), התש"ס – 2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב (א) (4) ו-62ב (ב) לפקודת בריאות העם, 11940 וסעיף 10 (א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 2, בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 48 (א) לחוק יסוד: הממשלה 3 וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 4, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות        1. בתקנות אלה –
"בעל עסק" – מי שבידו רשיון עסק לפי החוק או מי שמנהל עסק;
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;
"מז"ח" – מכשיר מונע זרימה חוזרת למערכת מי שתייה, מדגם שאישר המנהל לאחר התייעצות בנציב המים;
"מפקח" – כהגדרתו בפקודה;
"מתקין מוסמך" – אדם שהמנהל הסמיכו להתקין מז"חים ולבדקם;
"נציב המים" – מי שמונה לפי סעיף 138 לחוק המים, התשי"ט – 1959;
"ספק המים" – כל המספק מים לאחר;
"עסק" – כל אחד מאלה:
1. עסק טעון רישוי כמשמעותו בצו רישוי עסקים, מן המפורטים בתוספת;
2. מעבדה;
3. משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה;
4. לול או רפת;
"צו רישוי עסקים" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995 6"
"ראש מערכת המים" – קטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מספק מים.

איסור אספקת מים    2. ספק מים לא יספק מים לעסק ובעל עסק לא ישתמש במים בעסקו אלא אם כן הוא מקיים את הוראות תקנות אלה.

חובת התקנת מז"ח   3. א. בעל עסק יתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק באמצעות מתקין מוסמך.
ב. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת.
ג. על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל –
1. לאשר התקנת מז"ח שלא בראש מערכת המים, בתנאים שיתנה בנסיבות העניין;
2. להורות לסוגי עסק מסוימים על התקנת מז"ח במקום שלא בראש מערכת המים;

סייג                      4.  המנהל רשאי לפטור בעל עסק מחובת התקנת מז"ח אם שוכנע כי לא קיימת סכנה למי השתייה מזרימה חוזרת של המים מהעסק, או כי נעשה בעסק שימוש במכשיר הגנה אחר המתאים בנסיבות העניין.

regulations-installation-backflow
אחד המז"חים שבשירות חברתנו

התקנה בידי ספק מים 5. א. לא התקין בעל עסק מז"ח כאמור בתקנה 3, רשאי ספק מים בעצמו או על ידי אחר מטעמו, להתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק, בכפוף לאמור בתקנה 6(א).
ב. התקין או תיקן ספק מים מז"ח כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא לגבות מבעל העסק את עלות המז"ח והוצאות ההתקנה.

בדיקות                    6. א. התקנת מז"ח ובדיקתו יהיו בידי מתקין מוסמך בלבד.
ב. בעל עסק ידאג לעריכת בדיקה של המז"ח בידי מתקין מוסמך פעם בשנה לפחות.
ג. בעל עסק ינהל פנקס בדיות (להלן – הפנקס) שבו יירשמו תאריכי הבדיקות שנערכו למז"ח, תוצאותיהן ושמו וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז"ח.
ד. בעל העסק יחזיק את הפנקס בעסק.
ה. ראה ספק מים שמז"ח לא נבדק בהתאם לתקנות אלה, רשאי הוא לערוך את הבדיקה בעצמו או בידי אחר מטעמו בכפוף להוראות תקנה 6(א) ולגבות את הוצאות הבדיקה מבעל העסק.
ו. ספק מים או מי שהוא הסמיכו לכך, או מפקח, רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל חצרי עסק שבהם מותקן מז"ח לפי תקנות אלה או שחובה להתקינו בהם ולבדוק אם הותקן מז"ח ואת תקינותו, וכן לעיין בפנקס.

דיווח                   7. מתקין מוסמך ידווח למנהל ולספק המים על המז"חים שהתקין ובדק; הדיווח ייעשה לאחר כל התקנה או בדיקה, או באחד בינואר ובאחד ביולי של כל שנה, לעניין ששת החודשים שקדמו ליום הגשת הדיווח.

תקופת הסמכה     8. א. תוקף הסמכה של מתקין מוסמך לשלוש שנים, ורשאי המנהל לדרוש שהמתקין המוסמך ישתתף בהשתלמות בתקופה זו.
ב. השתתפות בהשתלמות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה תנאי מוקדם לחידוש ההסמכה, ורשאי המנהל לבטל את ההסמכה של מתקין מוסמך שלא השתתף בהשתלמות כנדרש.

רישיון עסק          9. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק או חידושו, לפי העניין, יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח בעסק ובדיקתו בהתאם לתקנות אלה.

* מקור זה אינו מהווה תחליף לתקנה הרשומה במשרד הבריאות *